ཨ་རིའི་ནུབ་ཕྱོགས་གྲོང་ཁྱེར་སེན་ཕི་རན་སི་ཀོའི་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པ་ཚན་རིག་གི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་ཨེག་སི་པོ་ལོ་ར་ཊོ་རམ་ཞེས་པ་དེའི་དགེ་རྒན་མོ་ཌེ་སི་ཊོ་ལགས་ནས་སྒྲའི་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། གློག་བརྙན་འདི་ཊེམ་པེལ་ཊན་ཐེབས་རྩའི་སྦྱིན་བདག་འོག་སློབ་འཐོན་ལས་འཆར་གྱི་ནང་གསེས་་ལས་གཞི་ཞིག་དང་འདིར་ཡོད་སྐད་སྒྱུར་མཁན་ནི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ལས་ཟུར་བ་བསྟན་འཛིན་བསོད་ནམས་ལགས་རེད།


Post a Comment

Previous Post Next Post