ཚན་རིག་སྣེ་ཁྲིད་ལས་འཆར་ནི་ད་བར་ཚན་རིག་ཡུན་རིང་སློབ་གཉེར་བྱེད་མྱོང་བའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་མ་འོངས་པར་ཚན་རིག་གི་ཤེས་བྱ་རྣམས་གཞན་ལ་སློབ་ཤེས་པ་དང་རང་གིས་སྦྱོང་ཤེས་པའི་མི་སྣ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་སླད་དམིགས་པའི་ལས་འཆར་ཞིག་ཡིན།

Post a Comment

Previous Post Next Post