ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤  ཟླ་ ༤  ཚེས་ ༨ ནས་ཚེས་ ༢༠ བར་བདུན་གཉིས་ཀྱི་རིང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་དུ་ཚན་རིག་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་ཟུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པ་གསུམ་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་ཚན་རིག་སྣེ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་འདིའི་ནང་དགོན་པ་ཁག་བཅུ་གཉིས་ནས་གྲྭ་བཙུན་ ༣༧ མཉམ་ཞུགས་དང་ཟབ་སྦྱོང་འདི་འབྲེས་ལྗོངས་ཟུར་མང་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པར་ཚོགས་བཞིན་པའི་བརྙན།

 

Science Leadership Workshop co-organized by LTWA, Science for Monks & Nuns and Zurmang Choekhorling Monastery from April 8 to 20, 2024. The two-week long workshop is attended by 37 monks and nuns from 12 different monastery. 














Post a Comment

Previous Post Next Post