ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་༦ ཚེས་ ༡༥ ནས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༥ བར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་དགེ་འདུན་པའི་ཆེད་དུ་ཚན་རིག་ཚོགས་པ་དེ་བཞིན་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གསུམ་ཟུང་་འབྲེལ་ཐོག་གྲྭ་བཙུན་ ༢༥ ཙམ་ལ་ཚན་རིག་སྣེ་ཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་དང་། ཟབ་སྦྱོང་འདི་བལ་ཡུལ་ཞེ་ཆེན་དགོན་པར་ཚུགས་བཞིན་པའི་བརྙན།Post a Comment

Previous Post Next Post