ཨ་རི་བྷཀ་ཀེ་ལེ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་རྒན་ཤེར་ཀར་ནི་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་༣ ཚེས་༡༢ ནས་༣༠ བར་ཚོགས་བཞིན་པའི་སེ་སྒར་བཙུན་མའི་ཚན་རིག་སྣེ་འཁྲིད་ཟབ་སྦྱོང་ནང་མཉམ་ཞུགས་གནང་མཁན་གྱི་བཙུན་མ་ཚོར་དབང་རྩ་ཚན་རིག་སློབ་འཁྲིད་གནང་ཡོད།


For the past nine days, Sheer Karny from UC Berkeley US has been teaching neuroscience to the Nuns' Leadership Program, here at LTWA from 12 - 30 March 2023.

Post a Comment

Previous Post Next Post