ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ནས་ཚེས་ ༡༥ བར་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མདུན་ཐང་དུ་རྡུལ་གྱི་གསང་བ་ཞེས་པའི་ཚན་རིག་གི་འགྲེམས་སྟོན་དང་དཔེ་དེབ་ཁྲོམ་འདུས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། སྐབས་དེར་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས་པའི་དཔེ་དེབ་ཡོངས་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༢༥ ཆག་ཡང་ཡོད་པས་དོན་གཉེར་ཅན་གང་མང་ཕེབས་གནང་ཡོང་བ་ཞུ།

 

LTWA is pleased to announce an Exhibition on Secrets of Particles-Cum-Book Fair to be held from October 11-15 at the Tsuglagkhang courtyard. During the fair 25% discount will be offered on all its publications.
Post a Comment

Previous Post Next Post