མཐུན་འགྲིག་དང་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་བ། ནམ་མཁར་ཡོད་པའི་མིག་ཆེ་ཤོས། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐེངས་གསུམ་པ། ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་དབང་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང། སྰ་ཀེ་ཊ སིང་ ཀོ་རབ། ནྰེ་རུ་ཚན་རིག་བསྟི་གནས་ཁང། མུམ་བྷ་ཡི། རྒྱ་གར།
for powerpoint : saketsingh-ppt

Post a Comment

Previous Post Next Post