སེམས་གཙང་སེལ་བྱེད་པ། རྩིས་འཁོར་གྱི་དཔེ་གཟུགས་ཐོག་ནས་ཡུལ་རྟོགས་ཐད་སྒོམ་གྱི་ཤུགས་རྐྱེན་བཤད་པ། མ་རི་ཀེ ལྦན་གུཊ མི་བཟོས་རིག་རྩལ་དང་ཡུལ་རྟོགས་བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཚན། གརོ་ནིང་གེན་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་རིག་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ། ཐེངས་གསུམ་པ།

Post a Comment

Previous Post Next Post