ཕྲ་ཕུང་འགྱེ་རིམ། ཉིན་གཉིས་པ། ཚན་རིག་འཛིན་གྲྭ། བརྗོད་གཞི། - ཕྲ་ཕུང་གྱེས་རིམ། སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན། - ཚེ་དབང་རིག་འཛིན།

Post a Comment

Previous Post Next Post